Door fan test (DFT)

je zkouškou těsnosti prostoru prováděnou dle ČSN EN 15004-1, která slouží jako doklad toho, že se v chráněném prostoru udrží dostatečná normou požadovaná a projektem stanovená koncentrace hasiva na to, aby došlo k úspěšnému uhašení požáru pomocí plynového stabilního hasícího zařízení (SHZ). Pokud Door fan test nevyhoví a měření nevyjde dle požadovaných hodnot, je potřeba lokalizovat všechny případné netěsnosti v místnosti, které se musí bezprostředně utěsnit. V opačném případě bude účinnost SHZ snížena a může tak dojít ke znovu vznícení požáru. Door fan test je nutné provádět při každé instalaci plynového stabilního hasícího zařízení (SHZ).

V případě zájmu o projekci, dodávku, montáž, či servis plynových, či vodních stabilních hasících zařízení (SHZ) můžete kontaktovat naši mateřskou společnost kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o., která se na vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení specializuje.

PROVEDENÍ DOOR FAN TESTU

Jedná se o cenově dostupnou variantu, díky které spolehlivě zjistíte, je-li chráněný prostor dostatečně těsný, resp. je-li SHZ učinné. Alternativou door fan testu je provedení ostrých funkčních zkoušek, které jsou vzhledem k cenám hasiva a s tím spojených nákladů cenově nezajímavé. Zkoušky těsnosti místností (testy integrity) provádíme v rámci celé České Republiky.

DETEKCE NETĚSNOSTÍ

V případě, že jsou prostory netěsně a nedokážete odhalit příčiny těchto netěsnosti. Nabízíme služby detekce, kdy provedeme pomocí door fan testu jejich lokalizaci.

NÁVRH UTĚSNĚNÍ MÍSTNOSTI

Chráněné prostory si detailně prohlídneme, posoudíme a navrhneme vhodná opatření vedoucí k eliminaci netěsností.

PROVEDENÍ ZATĚSNĚNÍ

Jako certifikovaná společnost nabízíme provedení protipožárních a plynotěsných ucpávek. Po zatěsnění místnosti provádíme nový door fan test, který nám potvrdí účinnost SHZ.

MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOV (BLOWERDOOR TEST)

Alternativou měření Door fan test, které se provádí především pro koncové společnosti, výrobce, muzea, archívy apod., je pro fyzické osoby tzv. blowerdoor test, který je využíván jako výstupní protokol u nízkoenergetických a pasivních domů.